Power House Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin

Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası

Yek Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi (“Power House” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz.

Bu kapsamda ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş bağlantılarımız dahil olmak üzere Power House ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir. KVKK uyarınca taşıdığımız ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları ile ilgili sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Kişisel Veri, kimliğinize ait kişisel bilgiler (ad, soyadı, TC kimlik numarası vb.) başta olmak üzere adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, aile durum bilgileri, IP adresi, banka hesap bilgileri gibi sizinle ilişkilendirilebilir nitelikteki her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli kişisel verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu sayfada Kişisel Verileriniz için yaptığımız açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Bu kapsamda Power House olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun olarak müşterilerimize, iş bağlantılarımıza, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımıza, ziyaretçilerimize, iş ortaklarımıza ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum ile yetkili ve çalışanlarına ait Kişisel Verileri toplamaktayız. Topladığımız Kişisel Verileri aşağıdaki gibi detaylandırabiliriz:

Kimlik Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş ortaklarımızından ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum ile yetkili ve çalışanlarından topladığımız ad, soyadı gibi kişinin kimliğine dair verilerdir.

İletişim Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve iş ortaklarımızdan ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum ile yetkili ve çalışanlarından topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.

Finansal Veriler: Şirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, iş ortaklarımızdan ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum ile yetkili ve çalışanlarından topladığımız ücret, bilanço, muhasebe kayıtları, banka hesap bilgisi gibi verilerdir.

Fiziksel Mekan Güvenlik Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş ortaklarımızdan ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum ile yetkili ve çalışanlarından, fiziksel mekana girişte ve mekanın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir. İletişim ve Şikayet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş ortaklarımızdan ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum ile yetkili ve çalışanlarından elde edilen kişisel verilerdir.

Diğer Veriler: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan, iş ortaklarımızdan ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum ile yetkili ve çalışanlarından topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, yatırım bilgileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz/İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi internet ve mobil platformlarımız (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız), çeşitli sosyal medya mecralarında Power House adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, Power House’ın yatırım faaliyetleri kapsamında şahsınıza veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla, Power House’ın grup şirketleri, iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla ve Ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumundayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, Power House olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Power House olarak işlediğimiz tüm Kişisel Verileri, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirler almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla işlemekteyiz?

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki genel amaçlarla işlemekteyiz:

 • Power House tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin temini,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin takibi ve gerçekleştirilmesi ile tüketici başvurularının cevaplanması
 • Müşteri ve ilgili kişilerin talep ve şikayetlerinin takibi, değerlendirilmesi ve destek hizmetlerinin verilmesi, müşteri memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet anketlerinin uygulanması,
 • Daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, iş ortaklarımızın ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kişilerin denetimi,
 • Power House tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, etkinlik ve benzeri konularda ve yeni ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi
 • Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi
 • Müşteri ve iş bağlantılarımızın kullanımına sunduğumuz internet sitesi ve mobil internet sayfasının iyileştirilmesi ve kullanıcıları verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform (internet ve mobil site ve uygulamalar) kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması
 • Power House ve Power House ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların planlanması, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme ve denetim süreçleri, hukuki uyum süreci gibi.)
 • Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması
 • Power House’in ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Power House’in insan kaynakları, muhasebe/finans politikalarının yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi
 • Yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

Kişisel Verilerinizi 3. Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel Verilerinizi, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan diğer Power House grup şirketleri ile paylaşmaktayız. Power House olarak kişisel verilerinizin güvenli olarak muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, kişisel verilerinizi, yurtiçi ve yurtdışında işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş bağlantıları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, OECD ülkeleri, Hindistan olmak üzere ve bu ülkeler ile sınırlı kalmamak kaydı ile yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim), ve çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere aktarılabilmekteyiz.

Bunun haricinde ancak açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilecek Kişisel Veriler açık rızanıza istinaden Grup Şirketleri ile yurtiçi ve yurtdışında işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş bağlantıları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Benzer şekilde yukarıdakilere ek olarak Power House şu üçüncü kişilere, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde veri aktarımı yapabilmektedir: (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar; (2) vergi ve hukuk danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (3) bilişim sistemleri sağlayıcıları, müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama araçları gibi Power House’e ürün veya hizmet sağlayan 3. kişiler.

Yukarıdaki amaçlar için gerekli olduğunda verilerinizi Amerika, Avrupa, Asya ve veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan diğer bölgelerde yer alan Power House grup şirketlerine aktarılmasına veya verileri buralarda işlenmesine izin vermiş oluyorsunuz.

Haklarınız ve Başvuru Usulü
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Power House ve iştirakleri bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme, 
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme, 
 • İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan
 • Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak [] e-posta adresi aracılığı ile bize iletebilirsiniz.

Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz.

Power House, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Başvuru formu için lütfen [] tıklayınız.

Power House’e yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Power House olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz .

Şikâyet

Power House’e yöneltmiş olduğunuz taleplerin Power House tarafından reddedilmesi, Power House tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve cevap verilmemesi halinde 30 (otuz) günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan Power House ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen iki Power House iştiraki için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketlerin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

Unvan: Yek Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi
Adres: Kültür Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. No:3/541 Beşiktaş İstanbul Telefon: E-posta:
Kep Adresi: